Adoptie Info en voorwaarden

 

Helaas is gebleken dat bij enkele adoptiegevallen, het welzijn van dieren niet altijd voor op stond. Volledig in lijn met de doelstelling van de Stichting Dierenmissies wordt getracht elke foutieve matching bij de adoptie te voorkomen.

In het belang van de hond hanteren wij leeftijdsgrenzen voor adoptanten.

Indien u een te adopteren hond een leven kunt bieden dat overeenkomt met onze zienswijze (Denk hier bij aan het volgende: Adoptant zal op zijn kosten het dier duurzaam, in beginsel tot de dood van het dier, verzorgen volgens de daarvoor in Nederland algemeen geldende maatstaven. Hierbij hoort voldoende vrijheid van beweging, goede voeding en behoorlijke huisvesting, één en ander ter beoordeling van STICHTING DIERENMISSIES. Dit betekent dat het dier sowieso ‘in huis’ woont en als lid van het gezin wordt opgenomen. In geen geval zal de hond in een buitenkennel of aan een lijn de rol van ‘waakhond’ vervullen. De adoptant zal voorts voor zijn rekening bij ziekte van het dier zorgen voor een passende diergeneeskundige behandeling.) en u bent ergens tussen de 25 en 71 jaar oud, dan is het adopteren van een hond mogelijk en gaan we graag met u bekijken of de hond van uw keuze geschikt is voor de adoptie die u voor ogen heeft. Adopteren kan dus vanaf 25 jaar tot een leeftijd van 71 jaar.

Is er buiten deze leeftijdsgrenzen geen adoptie mogelijk? Jawel, indien aan extra eisen wordt voldaan. Bent u jonger dan 25 of ouder dan 71 jaar dan is  (als back-up) een tweede adoptant noodzakelijk die onmiddellijk de volledige zorg voor de hond op zich neemt in het geval dat u, om wat voor reden dan ook, niet in staat bent de verantwoordelijkheid en zorg voor de hond te dragen. Vanzelfsprekend is het beoogde doel om hierdoor een extra garantie te krijgen dat de hond zijn leven lang een fijne mand zal hebben.

=================

Het Adoptieproces……

HOERA !!!! U heeft op internet een hond gevonden die uw hart heeft gestolen en u overweegt adoptie…

Stap 1 Contact opnemen

U neemt contact op met de Stichting Dierenmissies.

Per telefoon 06-22225271 of per mail dierenmissies@gmail.com.

U geeft aan voor welke dier u interesse heeft. (Een naam opgeven is meestal voldoende).

Indien het dier in het buitenland verblijft volgt er eerst een snelle controle of het dier nog beschikbaar is.

U krijgt alle verlangde informatie over uw uitgekozen hond. Het beste kunt hiervoor vragen per mail stellen zodat u ook de antwoorden zwart op wit krijgt. De ervaring leert dat een heleboel informatie wordt uitgewisseld en dat het soms te veel wordt om alles te onthouden.

Uiteindelijk bent u eruit.

U heeft de hond gevonden die u graag een gouden mandje wilt bieden.

U laat Dierenmissies weten dat u nu serieus de adoptieprocedure wilt doorzetten.

Stap 2 De formaliteiten

Vervolgens wordt er door de Stichting Dierenmissies contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak. Hij of zij zal u een kort bezoekje brengen waarbij op een standaard aantal omstandigheden zal worden gelet om te kunnen bepalen of a) een adoptie van een hond of kat een in uw betreffende situatie een goed idee is en b) of de kwaliteiten van de hond overeenkomen met uw verwachting of geschikt zijn voor het leven in een omgeving/situatie waarin hij/zij terechtkomt. Dit is een zogenaamde ‘voorcontrole’ waaruit mag blijken dat het een valide adoptieverzoek betreft en er geen onoverkomelijke bezwaren voor adoptie zijn vanwege speciale omstandigheden. In bijzondere gevallen kan een bezoek achterwege blijven. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer er sprake is van een tweede adoptie  of dat er wederzijds geen vragen meer zijn omtrent de adoptieprocedure, de adopteren hond,  en of de thuissituatie waarin de hond komt te wonen. Voor zover dit nog niet duidelijk mocht zijn worden nieuwe eigenaren in spé, tijdens dit bezoek bekend gemaakt met de adoptievoorwaarden. Indien er van weerszijden geen belemmeringen meer zijn om tot de adoptie over te gaan zal verzocht worden om het adoptiecontract te tekenen waarna de formele adoptie een feit is geworden. Dan is het meest formele gedeelte achter de rug en gebeurt er achter de schermen van alles om tot de feitelijke overdracht van de hond te komen…

Zodra het getekende contractje bij de Stichting Dierenmissies binnen is en het adoptiebedrag is voldaan, dan wordt het dier direct voor u gereserveerd en de dierenarts verzocht alle medische handelingen te verrichten die nodig zijn om de hond adoptie- en reis klaar te maken. Tevens wordt er direct naar een reismogelijkheid gezocht en zo snel mogelijk een ticket geboekt.

 

Stap 3 Financiële afhandeling

De kosten voor de adoptie van een hond zijn in totaal € 475,=.

In de prijs voor de adoptie is onder andere het volgende inbegrepen:

 • Uitvoerig bloedonderzoek bij volwassen honden gericht op de Mediterrane ziektes Leishmania, Filaria,  Anaplasma, Erlichia
 • Volledige inenting waaronder Rabiës en Parvo
 • Ontworming
 • Castratie/sterilisatie (niet bij jonge pups)
 • Chip
 • Paspoort
 • Finale gezondheidscontrole maximaal 48 uur voor vertrek naar Nederland.
 • Transport vanuit Spanje naar Nederland.
 • Retourzending transportmiddelen
 • Bemiddeling-, reis-, administratie- en advertentiekosten

(Weet dat het adoptiebedrag nimmer volledig kostendekkend is.  Een speciaal woord van dank is op zijn plaats voor de donateurs en het team van vrijwilligers die de adopties mogelijk maken)

Stap 4 Wanneer kunnen we onze nieuwe huisgenoot begroeten

Het dier zal vrijwel altijd in het buitenland verblijven en zullen er dan afspraken worden gemaakt over het transport. Dit kan per vliegtuig of door middel van wegtransport plaatsvinden. U hoeft hier niets voor te doen want het transport wordt verzorgd door Stichting Dierenmissies. Met u wordt een streefdatum bepaald voor de aankomst in Nederland waarbij de overdracht plaatsvindt.

Kunt u niet langer wachten dan kunt U natuurlijk ook zelf uw dier gaan halen. De kosten voor uw ticket is dan voor uw eigen rekening maar het ticket voor uw dier (70 euro) wordt in mindering gebracht op de adoptiekosten. (Let op dat u met Transavia vliegt. Niet elke luchtvaartmaatschappij heeft deze regeling voor dieren)  Velen hebben voor u deze stap genomen en hebben dit een leuke ervaring gevonden al dan niet gecombineerd met een kort verblijf in een Spaanse stad zoals Barcelona.

Het kan ook zijn dat, in hele speciale gevallen, het adoptiedier reeds in een opvanggezin in Nederland verblijft waar hij al vertrouwd is gemaakt met de gangbare huisregels. In dat geval is er dus geen vertraging van het overdrachtsmoment.

Stap 5 De nazorg

Eindelijk heeft u uw dier in de armen kunnen sluiten en eindelijk ondervindt het een stukje aandacht en genegenheid dat hij of zij slechts in beperkte mate of nog geheel niet heeft mogen ervaren. Het proces van aan elkaar wennen kan beginnen en als het dier eenmaal bij u een plekje heeft gekregen zal vanuit de Stichting Dierenmissies nog enkele malen contact gezocht worden om te vernemen of het alles gaat zoals gewenst en verwacht was. Standaard wordt u verzocht om na een paar dagen en vervolgens na enkele maanden per mail of whatsapp te laten weten hoe het gaat en of u een foto wilt opsturen. Voorts kan het zijn dat na enige tijd iemand van Dierenmissies u een bezoekje zal brengen om met u de adoptie te evalueren en kijken of alles met het dier goed gaat. Gedurende de contactmomenten kunt u eventuele vragen stellen of problemen voorleggen die we graag voor u beantwoorden en helpen oplossen. Overigens … vragen stellen kan natuurlijk altijd..!!!

.

 

Voor de totstandkoming van verkoop stelt Stichting Dierenmissies de volgende voorwaarde:

 1. Stichting Dierenmissies (KvK-nr: 54532558), zal nooit aansprakelijk zijn voor enige, na het sluiten van deze overeenkomst, door of vanwege de hond veroorzaakte schade of kosten.
 2. Stichting Dierenmissies (KvK-nr: 54532558), verzoekt de koper om te zorgen dat de hond elk jaar wordt ingeënt, ontwormd en behandeld tegen vlooien en teken.
 3. Stichting Dierenmissies (KvK-nr: 54532558), verzoekt koper  een pup te laten steriliseren of castreren, als dit nog niet gedaan is . Het advies is bij teefjes 3 maanden na de eerste loopsheid. Bij reutjes rond een jaar tenzij de dierenarts het afraadt. De castratie of sterilisatie komt in het geval van een jonge pup op kosten van de koper.
 4. Koper zorgt dat de in de overeenkomst omschreven hond voldoende vrijheid van beweging heeft, goed wordt gevoed en behoorlijk wordt gehuisvest.
 5. Koper voldoet aan de betaling van het bedrag dat is vastgelegd in de plaatsingsovereenkomst binnen 1 dag na ondertekening van de plaatsingsovereenkomst.
 6. Indien de hond om wat voor reden dan ook toch weg moet na de overdracht, kunt u indien gewenst contact opnemen met Stichting Dierenmissies.

De Stichting Dierenmissies, zal dan op zoek gaan naar een oplossing in de vorm van een opvanggezin of in uiterste noodzaak een pension, de koper blijft verantwoordelijk voor alle kosten van de  hond te weten: eventuele dierenartskosten, voer totdat de hond herplaatst is.

Ongeacht de reden  zal de bijdrage niet worden gerestitueerd met uitzondering termijn herroepingsrecht.

De persoonsgegevens zoals deze in de plaatsingsovereenkomst zijn opgenomen worden vastgelegd in de registratie van Stichting Dierenmissies.

Stichting Dierenmissies (KvK-nr: 54532558) kan vanaf de datum na overdracht  nimmer aansprakelijk worden gesteld voor medische kosten, zichtbare of verborgen  gebreken van de hond, door of vanwege de hond veroorzaakte schade. Van de historie van de hond is bij het asiel waar de hond is opgevangen noch bij de Stichting Dierenmissies iets bekend buiten was staat vermeld in de beschrijving op de adoptiepagina van de hond. De door de stichting bemiddelde honden hebben doorgaans als achtergrond: op straat aangetroffen, gered uit dodingsstation of weggehaald uit een onmogelijke thuissituatie, bijvoorbeeld gered bij een jager. Meestal hebben de

honden onder slechte, tot zeer slechte omstandigheden moeten zien te overleven. Gezien vorenstaande kan dit later mogelijk gezondheidsproblemen geven. Honden ouder dan acht maanden worden altijd getest op de mediterrane ziekten zoals bijvoorbeeld leishmania. Doordat leishmania kan sluimeren in het lichaam van de hond kan het toch voorkomen dat de ziekte bij een negatief geteste hond zich later manifesteert

Herroeping

De wet ziet een dier helaas als een ding en daarmee kunt u dus gebruik maken van uw herroepingsrecht.

 • Uitleg herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen vanaf de datum van overdracht.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product (het dier) inclusief het ingevulde en ondertekende herroepingsformulier (afstandsverklaring) binnen uiterlijk 14 dagen na de overdracht  dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht terugsturen/geven.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u in principe de volledige aankoopsom zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht en het paspoort en afstandverklaring terug in het bezit is van Dierenmissies.

U heeft  maximaal 14 dagen de tijd om het product (het dier)  te retourneren aan Stichting Dierenmissies nadat u dat kenbaar heeft gemaakt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending naar land van herkomst.

Deze kosten bedragen €300,00 inclusief btw (retour Spanje) en worden verrekend met de aankoopsom.

.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur Stichting DIERENMISSIES