Adoptie – koopovereenkomst Honden

 1. Door ondertekening van deze adoptieovereenkomst zal de adoptant volledig eigenaar worden van het geadopteerde dier waardoor hij/zij als heer en meester over het dier kan beschikken echter, ter bescherming van het welzijn van het betreffende dier, gaat hij/zij akkoord met de naleving van punten zoals deze nader zijn beschreven in deze adoptieovereenkomst.
 2. Adoptant zal op zijn kosten het dier duurzaam, in beginsel tot de dood van het dier, verzorgen volgens de daarvoor in Nederland algemeen geldende maatstaven. Hierbij hoort voldoende vrijheid van beweging, goede voeding en behoorlijke huisvesting, één en ander ter beoordeling van STICHTING DIERENMISSIES. Dit betekent dat het dier sowieso ‘in huis’ woont en als lid van het gezin wordt opgenomen.  In geen geval zal de hond in een buitenkennel of aan een lijn de rol van ‘waakhond’ vervullen. De adoptant zal voorts voor zijn rekening bij ziekte van het dier zorgen voor een passende diergeneeskundige behandeling.
 3. De adoptant zal het dier tegen ziektekosten verzekeren vanaf de dag dat het onder zijn of haar zorg komt. Alleen, indien de adoptant zelf over voldoende financiële middelen beschikt voor een noodzakelijke medische behandeling tegen een ziekte of opgelopen trauma of indien een dergelijke verzekering niet mogelijk is vanwege een medische reden die voor de adoptie bekend was, komt deze verplichting te vervallen.
 4. Adoptant verplicht zich de hond jaarlijks te laten vaccineren volgens de in Nederland geldende vaccinatievoorschriften.
 5. Adoptant zal het dier niet mogen verkopen, noch aan derde overdragen en mag ook niet, anders dan tijdelijk wegens ziekte en/of vakantie van de adoptant, het beheer aan derden geven.
 6. Het door de adoptant in kas gestorte bedrag van € 475,– is een bijdrage in de algemene kosten van STICHTING DIERENMISSIES en derhalve geen koopsom van het dier.
 7. De adoptant voldoet aan STICHTING DIERENMISSIES het adoptiebedrag binnen 5 dagen na ondertekening van deze adoptieovereenkomst.
 8. De adoptant is verplicht om direct, na aankomst en overname van de hond, de ingebrachte chip te registreren bij een erkende databank zoals bijvoorbeeld NDG.nl.
 9. Adoptant verklaart STICHTING DIERENMISSIES te vrijwaren van vergoeding van kosten, voortgekomen uit een lichamelijke of psychische afwijking die zich na adoptie openbaart..
 10. STICHTING DIERENMISSIES kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade toegebracht door de hond direct of indirect. Hieronder valt elke vorm van materiële, financiële, psychische of fysieke schade door het dier aan adoptant, diens gezinsleden, eigendommen of aan het dier zelf, daaronder begrepen zaken van derden die adoptant tijdelijk of blijvend onder diens beheer of toezicht heeft. Adoptant is hiervoor geheel verantwoordelijk.
 11. Adoptant verplicht zich bij het weglopen van de hond dit onmiddellijk te melden bij één van de bestuursleden van STICHTING DIERENMISSIES.
 12. Adoptant verplicht zich adreswijziging door te geven aan STICHTING DIERENMISSIES.
 13. Adoptant verplicht zich tot STICHTING DIERENMISSIES te wenden indien adoptant de onder 2. genoemde voorwaarden niet meer na kan komen, zodat STICHTING DIERENMISSIES de gelegenheid heeft het dier elders onder te brengen.
 14. Adoptant verplicht zich bij overlijden van het dier STICHTING DIERENMISSIES daarover schriftelijk te informeren.
 15. Wanneer, om welke reden dan ook, adoptant besluit afstand van het dier te doen, zal STICHTING DIERENMISSIES, het dier terugnemen zonder restitutie van de door adoptant gestorte bijdrage in de algemene kosten. Dit betekent echter niet dat STICHTING DIERENMISSIES direct een opvangplek zal hebben, hiervoor zal men STICHTING DIERENMISSIES de tijd moeten geven, d.w.z hier kan enige tijd overheen gaan. Hier staat geen tijdslimiet voor, de adoptant zal hiervoor geen verplichting aan STICHTING DIERENMISSIES op kunnen leggen. De adoptant mag om deze redenen het dier niet uit huis plaatsen.
 16. Bij afstand van het dier zal een afstandsverklaring getekend moeten worden, deze dient door beide partijen getekend te worden.
 17. Indien de adoptant niet zelf in de gelegenheid is om voor vervoer van het geadopteerde dier vanuit Spanje naar Nederland zorg te dragen, dan verzoekt de adoptant aan STICHTING DIERENMISSIES bij deze het door hem/haar geadopteerde dier zo spoedig mogelijk uit zijn/haar naam en in zijn/haar opdracht, over te (laten) brengen naar Nederland.
 18. De eigenaar/adoptant draagt, voor de duur van het vervoer de eigendom van het dier tijdelijk over aan de begeleider van het dier.
 19. Mocht u afzien van adoptie terwijl STICHTING DIERENMISSIES al kosten heeft gemaakt, bijvoorbeeld door het boeken van een vlucht of het boeken van een plaats bij de ververvoerder over de weg voor het geadopteerde dier, dan kan STICHTING DIERENMISSIES deze kosten of een gedeelte hiervan op u verhalen.
 20. Benevens het gesteld in artikel 18 is STICHTING DIERENMISSIES nimmer formeel eigenaar van de hond, doch vervult zij slechts de rol van bemiddelaar tussen het asiel en de adoptant.
 21. Dit contractje is pas geldig op het moment dat het contractje door beide partijen is ondertekend en dat het adoptiebedrag is bijgeschreven op de rekening van Stichting Dierenmissies.

Voor akkoord getekend op:   . . – . .   – 2023

Namens Stichting Dierenmissies                                                      Adoptant

 

Naam :                                                                                               Naam :

 

Handtekening:                                                                                   Handtekening:

 

Adres:                                                                                                                                  Paspoort* / Rijbewijs* / Identiteitskaart*
Stichting Dierenmissies,                                                                                                   (*doorhalen wat niet van toepassing is)

Bezoensweg 5 – G48                                                                                                            Nummer identiteitsbewijs: . . . . . . . . . . . . . . . .
7955 PT IJhorst, Nederland                                                                                        Woonadres:
telefoon: 0031-622225271                                                                                             Straat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mail: dierenmissies@gmail.com                                                                                     Postcode en plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . website: www.dierenmissies.nl                                                                                       Telefoonnummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U kunt het adoptiebedrag over maken naar:
IBAN reknr: NL15INGB 0005721780 t.n.v. Stichting Dierenmissies
, onder vermelding van “adoptie ……….”