Over Ons

Stichting Dierenmissies
Adres: Bezoensweg 5, 7955 PT IJhorst
telefoon 06-22225271
IBAN reknr: NL15INGB 0005721780 t.n.v. Stichting Dierenmissies
KvK-nummer: 54532558
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN):  851340970
 
Eerste kennismaking met:   U bent op de website van Stichting Dierenmissies beland. Hier vindt u wat wij doen en waarom we als stichting ondersteuning geven aan allerlei initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van dieren. Dat we vooralsnog voornamelijk richten op de ondersteuning aan dierenasiels in Zuid Europa is om puur praktsche redenen. We zijn een relatief kleine organisatie die haar krachten slechts op beperkte gebieden kan inzetten. Dat wil dus ook zeggen dat we, indien mogelijk, ook bereid zijn steun te verlenen aan initiatieven die mogelijk niet binnen ons primaire werkgebied liggen.
Ontstaansgeschiedenis:   Stichting Dierenmissies is gestart vanuit een particulier initiatief van Annerie en Ton. Hun Kerstmissie in 2010 waarbij belangeloos goederen naar diverse asiels werd vervoerd en dieren, die via internet een baasje in Nederland hadden gevonden, mee terug werden gebracht, was het begin van hun nauwe betrokkenheid met de diverse dierenasiels in Spanje. Gezien de grote vraag naar een herhaling van dergelijke missie en de gebleken noodzaak tot meerdere vormen van ondersteuning aan deze asiels maakte een iets meer professionele aanpak noodzakelijk. Ondanks de vele organisaties die goed werk doen en die deels of geheel op het zelfde terrein werkzaam zijn, bleek een onafhankelijke organisatie, zonder verplichtingen aan derden, bestaansrecht te hebben. Het bieden van ad hoc ondersteuning in (spoedeisende) bijzonder gevallen en de nood voor bemiddeling van dieren is en blijft groot.
Doel van de stichting:   Het is onmogelijk om alle gevallen te noemen waarin Stichting Dierenmissies een (coördinerende of ondersteunende) rol zou kunnen spelen omdat nimmer van te voren te plannen is wanneer en of er zich ergens een calamiteit zich voordoet. Derhalve is bij het formuleren van de doelstelling van de Stichting gekozen voor een algemene omschrijving.
De doelstelling:   De doelstelling van de Stichting Dierenmissies is daar waar mogelijk bij te dragen aan een verbetering van de leefomstandigheden van dieren waarbij primair de focus is gericht op Zuid-West Europa.

 

MISSIE STATEMENT STICHTING DIERENMISSIES

De basis
Dierenmissies is gestart door Annerie Verbrugge en Ton Bogers vanuit een ideologisch standpunt. Hun doelstelling “Daar waar mogelijk bij te dragen aan de verbetering van de leefomstandigheden van dieren waarbij primair de focus is gericht op Zuid Europa” is bewust zo geformuleerd om hun vrijwilligerswerk zo breed mogelijk in te kunnen zetten. De enige reden dat hun vrijwilligerswerk ondergebracht is in een Stichting is om hun activiteiten zo efficiënt en economisch mogelijk te kunnen uitvoeren teneinde de voor dit doel beschikbare middelen zo optimaal mogelijk te kunnen benutten.

Kleinschalig en persoonlijk betrokken
Vanaf het begin is het de bedoeling geweest dat hun activiteiten gestoeld zouden zijn op basis van een vriendschap met geestverwanten die net als zij zich het leed van dieren aantrekken. De Stichting Dierenmissies is een voortzetting van werkzaamheden zoals die gestart zijn. Geenszins is het de bedoeling om,  door het worden van een Stichting, een vergroting van de organisatie na te streven dan alleen strikt noodzakelijk is of om een ander beleid te gaan voeren.
Onderkend wordt dat juist de kleinschaligheid, van hun persoonlijke inzet en betrokkenheid bij alle activiteiten, de sleutel is van het succes. Er zal alles aan gedaan worden om het intieme karakter van de organisatie te behouden. Annerie en Ton zullen hun werkzaamheden voortzetten op een belangeloze wijze zoals zij die gestart zijn. Gezien zij de grondleggers zijn zal hun geïnitieerde beleid van hun persoonlijke benadering, het kenmerk blijven bij alle acties die door de Stichting Dierenmissies wordt ondernomen.

Adoptiebemiddeling
Bij elke bemiddeling is er een persoonlijke contact van Annerie en/of Ton met de adoptant. De adoptant wordt gezien als vriend van de Dierenmissies en niet als een willekeurige ‘klant’. De basis van de vriendschap is puur en alleen gebaseerd op hoe men tegenover dieren staat en hoe men denkt met dieren om te gaan. Het oordeel of een potentiele adoptant past bij het gedachtengoed van de Stichting Dierenmissies, is geheel en alleen ter beoordeling van Annerie en Ton. Naast hun persoonlijke waarnemingen kan hun oordeel mede gebaseerd zijn op informatie die is aangereikt door een bestuurslid of vrijwilliger die verbonden is aan de Stichting Dierenmissies.
Een huisbezoek en/of uitvoerige communicatie tussen de adoptant en Annerie of Ton, voorafgaande aan de adoptie, is voor de adoptanten een belangrijke basis voor de verbondenheid aan de Stichting Dierenmissies.

Gedragscode basis voor kwaliteit.
De adoptieprocedure van Stichting Dierenmissies voldoet ruim aan de gedragscode voor adoptiebemiddeling van dieren uit het buitenland dat is opgesteld door de Stray Animal Foundation Platform. Stichting Dierenmissies heeft deze gedragscode ondertekend waardoor zij garandeert zich aan een kwaliteitsstandaard te houden bij de bemiddeling in het adoptieproces van dieren uit het buitenland.

Bewustwording en voorlichting
In Nederland wonen circa 1,7 miljoen mensen die afkomstig zijn uit niet Westerse landen. Culturele verschillen zijn vaak bepalend van hoe men tegen 
dieren aankijkt.  Zeker in de Randstad zie je keer op keer hoe kinderen uit niet Westerse culturen zich angstig tegen de gevel drukken als een hond voorbij loopt of dat ouders (meestal moeders of oudere kinderen) kleine kinderen, die wel onbevangen kennis willen maken met een lief hondje, aan de arm meegetrokken worden uit afkeer of angst dat er iets met hun kind zal gebeuren.

Omdat er ruim 2,2 miljoen honden in ons dicht bevolkte Nederland zijn kunnen deze ontmoetingen  niet worden voorkomen. Het antwoord hierop is mensen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met honden. Het doel daarbij is het wegnemen van vooroordelen, die angst en onbegrip versterken. De hond zal hier het centrale onderwerp van de voorlichting zijn maar in het algemeen zal hierbij ook de Hollandse manier getoond worden hoe men hier met huisdieren om gaat. Onbekend maakt onbemind en als je ‘van huis uit’ geleerd wordt dat honden vies zijn of een dier is waar je bang voor moet zijn dan wordt het erg moeilijk om liefde te voelen voor een hond die daar naar verlangd.

Algemene voorlichting over het zwerfdieren en de omgang met honden vindt al plaats op basisscholen maar omdat Stichting Dierenmissies het belang onderkent van een goede basis tussen mens en dier, wil zij extra investeren in voorlichting aan groepen van mensen die gewend zijn anders met dieren om te gaan dan dat gebruikelijk is in Nederland.

Geldinzameling voor speciale acties
De bedoeling van geldinzamelingsacties is om een acute nood te ledigen. Het zijn dus voornamelijk onvoorziene of noodzakelijke te nemen maatregelen die ter plaatse door derden worden genomen en die door Dierenmissies worden ondersteund en waarvoor zo nodig geldinzamelingen worden gehouden. Tot 20% van de ingezamelde gelden (CBF norm voor stichtingen is tot 25%) zal worden aangewend voor organisatorische kosten rondom de inzameling.

Bemiddeling vrijwilligers ondersteuning in een asiel in Spanje
De bemiddeling van vrijwilligerswerk in Spanje gaat niet verder dan het tot stand brengen van het contact tussen een asiel en de vrijwilliger. De vrijwilliger gaat op eigen kosten en op eigen risico het werk aldaar verrichten. De stichting Dierenmissies draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor opgelopen schade of letsel, in wat voor vorm dan ook, die voor, tijdens of na het verrichten van het betreffende werkzaamheden mocht zijn opgelopen en dat verband houdt met dit werk.

Imagobescherming
Stichting Dierenmissies wordt gezien als een betrouwbare partner bij alle ondernomen acties uit het verleden. De diverse partijen, zowel particulieren als organisaties, hebben blijk gegeven graag met Dierenmissies samen te willen werken. Het goede imago van Stichting Dierenmissies is ontstaan door integer handelen, het gevoerde beleid, persoonlijke aanpak en de kwaliteit van de gerealiseerde verenigingen tussen adoptiehonden en hun nieuwe baasjes. Het spreekt voor zich dat er naar wordt gestreefd om deze handelswijze voort te zetten. Niemand, die verbonden is aan de Stichting Dierenmissies, zal zich namens Dierenmissies negatief tegenover derden uitlaten over het handelen van personen of andere rechtspersonen die zich direct of indirect bezig houden met de adoptie van dieren.

Financiële verantwoordelijkheid en publieke verantwoording
Beslissingen over uitgaven van 1000 euro of hoger die bedoeld voor de bedrijfsvoering van de Stichting,  zullen in overleg met het bestuur worden genomen. Alle inkomsten van de Stichting worden op de website van Dierenmissies gepubliceerd. Evenzo worden speciale projecten, waarvoor geld wordt ingezameld, verantwoord op de website van Dierenmissies.  Ter ondersteuning bij de uitvoering van het dit financiële beleid zal de penningmeester hen in de meest brede zin van boekhoudkundige ondersteuning voorzien. Aangezien de Annerie en Ton vanaf de start de grote financiële lasten van Dierenmissies hebben gedragen, zullen zij een adviserende stem hebben bij financiële aangelegenheden. 

Dit missie statement is opgesteld om het karakter van de vrijwillige dienstverlening van de Stichting Dierenmissies te kunnen waarborgen in de geest van de activiteiten zoals die zijn gestart door Annerie en Ton.

Een ieder die namens Dierenmissies optreedt onderschrijft dit missie statement.

Het Bestuur
Stichting Dierenmissies