Adoptie Contract Katten

Voorwaarden adoptieovereenkomst

1. Door ondertekening van deze adoptieovereenkomst zal de adoptant volledig eigenaar worden van het geadopteerde dier waardoor hij/zij als heer en meester over het dier kan beschikken echter, ter bescherming van het welzijn van het betreffende dier, gaat hij/zij akkoord met de naleving van punten zoals deze nader zijn beschreven in deze adoptieovereenkomst.

2. Adoptant zal op zijn kosten het dier duurzaam, in beginsel tot de dood van het dier, verzorgen volgens de daarvoor in Nederland algemeen geldende maatstaven voor een goede verzorging van het huisdier, zoals voldoende vrijheid van beweging, goede voeding en behoorlijke huisvesting, één en ander ter beoordeling van STICHTING DIERENMISSIES. De adoptant zal voorts voor zijn rekening bij ziekte van het dier zorgen voor een passende diergeneeskundige behandeling.

3. Het door de adoptant in de kas gestorte bedrag van € 165,– is een bijdrage in de algemene kosten van STICHTING DIERENMISSIES en derhalve geen betaling van een koopsom voor het dier.

4. Het adoptiebedrag wijkt af van het  adoptiecontract voor kittens omdat er een sterilisatie of castratie heeft plaatsgevonden.

5. Adoptant verplicht zich de kat jaarlijks te laten vaccineren volgens de in Nederland geldende vaccinatievoorschriften

6. Adoptant zal het dier niet mogen verkopen, noch aan derde overdragen en mag ook niet, anders dan tijdelijk, wegens ziekte en/of vakantie van de adoptant het beheer aan derden geven.

7. Adoptant verklaart STICHTING DIERENMISSIES te vrijwaren van vergoeding van kosten, voortgekomen uit een lichamelijke of psychische afwijking die zich na adoptie openbaart.

8. STICHTING DIERENMISSIES is te allen tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van onder 2. gestelde voorwaarden.

9. STICHTING DIERENMISSIES kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade toegebracht door de hond direct of indirect. Hieronder valt elke vorm van materiële, financiële, psychische of fysieke schade door het dier aan bruiklener, diens gezinsleden, eigendommen of aan het dier zelf, daaronder begrepen zaken van derden die adoptant tijdelijk of blijvend onder diens beheer of toezicht heeft. Bruiklener is hiervoor geheel verantwoordelijk.

10. Adoptant verplicht zich bij het weglopen van de kat dit onmiddellijk te melden bij één van de bestuursleden van STICHTING DIERENMISSIES.

11. Adoptant verplicht zich adreswijziging door te geven aan STICHTING DIERENMISSIES.

12. Adoptant verplicht zich tot STICHTING DIERENMISSIES te wenden indien adoptant de onder 2. genoemde voorwaarden niet meer na kan komen, zodat STICHTING DIERENMISSIES de gelegenheid heeft het dier elders onder te brengen.

13. Adoptant verplicht zich bij overlijden van het dier STICHTING DIERENMISSIES daarover schriftelijk te informeren en het paspoort te retourneren.

14. Wanneer, om welke reden dan ook, adoptant besluit afstand van het dier te doen, zal STICHTING DIERENMISSIES, het dier terugnemen zonder restitutie van de door adoptant gestorte bijdrage in de algemene kosten. Dit betekent echter niet dat STICHTING DIERENMISSIES direct een opvangplek zal hebben, hiervoor zal men STICHTING DIERENMISSIES de tijd moeten geven, d.w.z hier kan enige tijd overheen gaan. Hier staat geen tijdslimiet voor, de adoptant zal hiervoor geen verplichting aan STICHTING DIERENMISSIES op kunnen leggen. De adoptant mag om deze redenen het dier niet uit huis plaatsen.

15. Bij afstand van het dier zal een afstandsverklaring getekend moeten worden, deze dient door beide partijen getekend te worden. Adoptant zal geen enkele verandering mogen aanbrengen in dit contract.

16. Indien het geadopteerde dier tijdens de adoptie in Spanje verblijft en de adoptant niet zelf in de gelegenheid is om voor vervoer van het geadopteerde dier vanuit Spanje naar Nederland zorg te dragen, dan verzoekt de adoptant aan STICHTING DIERENMISSIES bij deze het door hem/haar geadopteerde dier zo spoedig mogelijk uit zijn/haar naam en in zijn/haar opdracht,  over te (laten) brengen naar Nederland.

17. De eigenaar draagt, voor de duur van het vervoer zoals is bedoeld in artikel 16, de eigendom van het dier tijdelijk over aan de begeleider van het dier.

18. Mocht u afzien van adoptie terwijl STICHTING DIERENMISSIES al kosten heeft gemaakt, bijvoorbeeld door het boeken van een vlucht voor het geadopteerde dier, dan kan STICHTING DIERENMISSIES deze kosten of een gedeelte hiervan op u verhalen.

Voor akkoord getekend op:   . . – . .   – 2014

Namens Stichting Dierenmissies                                                  Adoptant

Naam :                                                                                    Naam :

Handtekening:                                                                          Handtekening:

Adres:                                                                                      Paspoort* / Rijbewijs* / Identiteitskaart*
Stichting Dierenmissies,                                                                          (*doorhalen wat niet van toepassing is)
Bezoensweg 5, G48                                                              Nummer identiteitsbewijs: . . . . . . . . . . . . . . . .
7955 PT IJhorst,  Nederland                                                     Woonadres:
telefoon: 0031-622225271                                                         Straat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mail: dierenmissies@gmail.com                                                  Postcode en plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
website: www.dierenmissies.nl                                                  Telefoonnummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IBAN reknr: NL15INGB 0005721780 t.n.v. Stichting Dierenmissies, onder vermelding van “adoptie …………….”